Játékszabályzat:

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A jelen promóciós játék (a továbbiakban: „Játék") szervezője és lebonyolítója a Digital Dreams Online Global Kft. (székhely: 1023 Budapest, Török utca 6/B. Fszt 1. Adószám: 24885674-1-41 továbbiakban: Társaság / DDO Kft.), mint a Gamespace.hu üzemeltetője, amely a www.gamespace.hu  internetes címen érhető el és a Gamespace.hu Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező").        

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék minden esetben a Facebook oldalon való meghirdetéssel kezdődik és a Facebook posztban közölt határidőig tart.

4. A Játék menete

4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Gamespace.hu  Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon, a játékfelhívást saját oldalán megossza és kedvelője legyen a Gamespace.hu Facebook oldalának. A válaszok helyessége nem feltétele a játékban való részvételnek. A Játék időtartama alatt a Szervező személyenként csak egy választ fogad el. A játékban való részévtel ingyenes.  

4.2. Sorsolás

A nyertes személy véletlenszám-generátorral kerül kiválasztásra.

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra. A sorsolást minden esetben a random.org oldalon végezzük el.

4.3. A nyertes értesítése

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertessel a Szervező telefonon/ emailben / Facebookon veszi fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre, új nyertes kerül kisorsolásra, a nyereményét át nem vett korábbi nyertes részvételének kizárásával. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyeremény átadása minden esetben előre egyeztetett formában történik. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv és a nyertes beleegyezésével fénykép készül. Amennyiben a nyertes nem tudja személyesen átvenni a nyereményt, az adategyeztetést követően lehetősége van a nyeremény kiszállíttatását kérni kizárólag magyarországi címre, melynek költségeit a szervező viseli.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

-        a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

-        a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;

-        bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

-        bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

-        a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

-        jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

 

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés

A Digital Dreams Online Global Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A játék résztvevőinek adatait kizárólag kapcsolatfelvétel céljából használjuk és azokat a nyeremény nyertesnek történő sikeres átadásáig tároljuk.

7. Kapcsolat

A játékkal kapcsolatban a kozpont@gamespace.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2018. július 16.

vissza